SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

1.1 Tombola este organizată de către societatea GENNA CO S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sector 5, Calea Ferentari, nr.20, bl.126, sc.A, ap.19, et.V, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2457/1996, CUI RO8370629, email: marketing.vivanatura@gmail.com, tel: 0721.296 314 (denumit în continuare „Organizator”)

1.2. Tombola organizată poartă denumirea: Sunt Vivanaturist si Castig!

1.3. Participanţii la tombolă sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului de participare la Tombolele cu premii (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin afișare pe pagina web, dar și (dar nu obligatoriu) telefonic și/sau prin intermediul paginii de Facebook a Organizatorului (facebook.com/VivaNatura.ro) și a grupurilor de Facebook ale Organizatorului

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

2.1. Tombola este organizată şi se desfăşoară pe website-ul vivanatura.ro.

SECŢIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

3.1. Tombola se desfasoara lunar pe o perioada nedeterminata de timp. Orice modificare va fi anuntata in prealabil.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1 Tombola este adresată clienților finali – consumatori persoane fizice.

4.2. Au dreptul de a participa la această Tombolă toate persoanele fizice (consumatori) cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Tombolei (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora – rude de gradul I, soț/soție), acestea confirmând în mod automat că în momentul participării la tombolă că au citit și au înțeles prezentul Regulament și că sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.3. Persoanele fizice – persoane inscrise in unul din cele 13 grupuri de Facebook care si-au ales Formulele de sanatate si si-au facut pachetul de ingrijire personala in valoare de 200 de lei.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE TOMBOLEI

5.1. Exista 5 premii lunare in valoare de 200 lei fiecare, in total fiind 60 premii pe an. Fiecare premiu consta in pachetul de ingrijire personala ales in prealabil.

5.2. Premiile se acordă prin tragere la sorți in ultima zi de vineri a fiecarei luni.

5.3. Premiile se vor trimite câștigătorilor de către Organizator.

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU DESEMNAREA CASTIGATORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Extragerile se vor efectua prin programul Random.org

6.2. In urma tragerii la sorti castigatorii vor fi contactati pentru a intra in posesia premiilor. Perioada de validare a câștigătorilor este de 7 zile, începând cu data extragerii inclusiv. Dacă validarea unui câștigător nu se poate realiza din motive care nu țin de Organizator, premiul se va acorda primei personae de pe lista de rezerva.

6.3. Câștigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei în schimbul premiului câștigat.

6.4. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru situațiile in care nu i-au fost puse la dispozitie datele corecte pentru atribuirea premiilor.

SECŢIUNEA 7 DATELE CU CARACTER PERSONAL

7.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentei Campanii, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea GENNA CO SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii tabelului pentru acordarea premiului;

b) poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă email și număr de telefon;

c) poate stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea campaniei promoționale reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

7.2. Organizatorul va depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

7.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu va transfera date cu caracter personal către terțe persoane care nu reprezintă colaboratori integrați campaniei.

7.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte dintr-un proces decizional automatizat.

7.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: marketing.vivanatura@gmail.com

SECŢIUNEA 8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

8.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Tombolei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștala; Soseaua Oltenitei nr 103, Sect 4 Bucuresti, ori la adresa de e-mail: marketing.vivanatura@gmail.com

8.3. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de 1.04.2022, la sediul societății GENNA CO SRL, este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, online pe site-ul vivanatura.ro.

8.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

GENNA CO SRL

Administrator, Leonard Răduț