Vivanatura.ro folosește cookies și alte metode de monitorizare anonime pentru optimizarea experienței online, pentru obținerea informațiilor despre modul de navigare al vizitatorilor și utilizatorilor înregistrați, pentru oferirea statisticilor despre vânzările pe Internet și a altor informații care contribuie semnificativ la creșterea, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care vi le oferim.

Acceptul pentru instalarea cookies pe dispozitivul dedicat accesării Internetului implică și acceptul de  a oferi informații și a primi și/sau vizualiza mesaje dedicate în raport cu profilul determinat de algoritmii folosiți pentru monitorizarea vizitatorilor și/sau utilizator poate opta pentru dezactivarea cookies, însă acest pas implică imposibilitatea vizitatorului și/sau a utilizatorului de a mai primi informații de interes.